PÓREX

Plaques de poliestiré expandit (POREX).

Aplicació:  Aïllament d’estructures, edificis o per a la protecció  de embalatges.

PRODUCTES

EXTRUIT XPS

Panells de poliestilé extruit.

Aplicació: Aïllament tèrmic per a cobertes, murs, façanes i paviments.

PRODUCTES

LLANA DE ROCA

Panells de llana de roca de diferents densitats.

Aplicació: Aïllament tèrmic, acústic i protecció contra incendies en tabiqueria, cobertes, forjats i estructures.

PRODUCTES

LLANA MINERAL

Rotllos de llana mineral de diferents gruixos.

Aplicació: Aïllament tèrmic, acústic de cobertes, forjats, estructures i tabiqueria.

PRODUCTES

MULTICAPA

Rotllos d’aïllaments multicapa amb gran rsistència tèrmica amb un mímin gruix.

Aplicació: Gran aïllament tèrmic de tabiqueria, forjats i cobertes.

PRODUCTES

AÏLLANTS NATURALS

Aïllaments de procedència natural. Suro, viruta de fusta i cotó reciclat.

Aplicació: Aïllament tèrmic de vivendes.

PRODUCTES

ESPIGUES PLÀSTIC

Aplicació: Espigues de diverses longituds per a la col.locació d’extruit XPS.

PRODUCTES